Bestuur

Bestuur en Tuincommissie en Algemene Leden Vergadering

Het huidige Bestuur bestaat uit 5 personen:

  • Piet van Dam (voorzitter)
  • Barbera van Dijkum (secretaris)
  • Harm Jansen (penningmeester)
  • Cees Boere (lid)
  • Cees van der Wouden (lid)

Het Bestuur bestaat uit tuinierende leden van htv Bouwlust. Het is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en onderhoudt daartoe zowel contacten met alle leden als met de buitenwereld, m.n. de Gemeente. Het bestuur beslist over lidmaatschap en tuintoewijzing en draagt zorg voor onderhoud en aanschaf van verenigingseigendommen. Vanuit het Bestuur worden ook activiteiten als kaartavonden, de nieuwjaarsbijeenkomst en de zomerse BBQ voor de leden georganiseerd.

Voor het toezicht op het naleven van de tuinregels is een Tuincommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit bestuurslid Harm Jansen en tuinder Marco Vrijenhoek.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari leggen Bestuur en Tuincommissie verantwoording af over het gevoerde beleid en wordt beslist over zaken als de Tuinregels, de contributie en de (grote) uitgaven voor gemeenschappelijke opstallen en gereedschappen.